Είμαστε δίπλα σας
Είσοδος συνεργατών

Αίτηση για την ασφάλιση του Αυτοκινήτου σας


 
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÓÖÁËÉÆÏÌÅÍÏÕ
¼íïìá:   
Åðþíõìï:   
ÅðÜããåëìá:   
Çìåñïìçíßá ãÝííçóçò:   
Çì/íßá Ýêäïóçò Üäåéáò ïäçãïý:   
Åèíéêüôçôá:   
email:   
   
   
 
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ Ï×ÇÌÁÔÏÓ
Ôýðïò - ×ñÞóç:   
ºððïé - ÊõâéêÜ:   
Çì/íßá Ýêäïóçò Üäåéáò ï÷Þìáôïò:   
ÅñãïóôÜóéï êáôáóêåõÞò - ÌïíôÝëï:   
Áîßá:   
Ðåñéï÷Þ êßíçóçò ï÷Þìáôïò:   
   
   
 
ÊÁËÕØÅÉÓ
  ÁóôéêÞ Åõèýíç
  Èñáýóç êñõóôÜëëùí
  Ðõñüò
  ÊëïðÞ ïëéêÞ
  ÊëïðÞ ïëéêÞ - ìåñéêÞ
  Ðñïóôáóßá Bonus Malus
  ÖõóéêÜ öáéíüìåíá & èåïìçíßåò
  ºäéåò æçìéÝò (ìåéêôÞ)
  ÏäéêÞ âïÞèåéá